-

فروشگاه آسایشگاه کهریزک

تمامی محصولات موجود در این فروشگاه کار دست مددجویان آسایشگاه می باشد.